REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO 
NEW STYLE ACADEMY OBOWIĄZUJĄCY
od dnia 1 marca 2018r.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Programu Partnerskiego zlokalizowanego pod adresem https://newstyleacademy.com/program-partnerski/ jest Justyna Krawczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Jak Być Szczęśliwą Kobietą Justyna Krawczyk z siedzibą w Warszawie (02-483) ul. Zapustna 40 lok. 30 NIP: 9481991060 REGON: 871130018.
 2. Regulamin stanowi źródło praw i obowiązków współpracy pomiędzy Organizatorem a Partnerem, do którego zawarcia dochodzi poprzez dokonanie przez Partnera Rejestracji.
 3. Kontakt z Organizatorem realizowany jest poprzez formularz kontaktu na stronie Serwisu lub na adres mailowy: contact@newstyleacademy.com

§2 Definicje

 1. Administrator danych – Justyna Krawczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Jak Być Szczęśliwą Kobietą Justyna Krawczyk z siedzibą Warszawie (02-483) ul. Zapustna 40 lok. 30 NIP: 9481991060 REGON: 871130018.
 2. Konto Partnerskie – indywidualne konto Partnera.
 3. Partner – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, które to ww. osoby dokonały rejestracji przystąpienia do Programu Partnerskiego.
 4. Program Partnerski – współpraca Partnera z Organizatorem
 5. Rejestracja – założenie bezpłatnego konta przez Partnera, które następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracji oraz zaakceptowanie Regulaminu.
 6. Organizator – Justyna Krawczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Jak Być Szczęśliwą Kobietą Justyna Krawczyk z siedzibą Warszawie (02-483) ul. Zapustna 40 lok 30 NIP: 9481991060 REGON: 871130018.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki umowy Programu Partnerskiego.
 8. Serwis – strona internetowa znajdująca się na domenie https://newstyleacademy.com/
 9. Zakończenie Programu Partnerskiego – zakończenie świadczenia usług przez Organizatora rozumiane jako zlikwidowanie Serwisu lub przeniesienie Serwisu na inny podmiot, skutkujące zakończeniem realizacji Programu oraz wypowiedzeniem współpracy ze skutkiem natychmiastowym.

§3 Idea Programu Partnerskiego

 1. Program Partnerski obejmuje współpracę między organizatorem a Partnerami polegającą na nawiązywaniu współpracy pomiędzy Organizatorem, a osobami fizycznymi i innymi  podmiotami,  które  nabędą  status  Partnera i będą popularyzować  produkty  objęte

Programem Partnerskim celem zwiększenia sprzedaży tych produktów.

 1. Z udziałem w Programie związana jest prowizja w wysokości opisanej § 6 niniejszego Regulaminu.
 2. Przystąpienie do Programu następuje poprzez dokonanie prawidłowo Rejestracji. Z chwilą dokonania rejestracji i akceptacji Organizatora – pełnoletnia osoba uzyskuje status Partnera. Partner otrzymuje od Organizatora link afiliacyjny i login do konta partnerskiego.
 3. Rejestracja i uczestnictwo w Programie jest wolne od opłat.

§4 Warunki techniczne

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest:
 2. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowaną przeglądarką internetową,
 3. włączenie w przeglądarce apletów JavaScript, Cookies,
 4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
 5. Partner może korzystać z udostępnionych funkcji Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowanie Serwisu oraz innych Partnerów.
 6. Organizator zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Partnerów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie. Organizator stosuje protokół SSL w celu zapewnienia bezpieczeństwa transmisji danych.
 7. Organizator będzie dokonywał aktualizacji Serwisu i niezbędnych zmian w najszybszym możliwym terminie oraz w sposób najmniej uciążliwy dla Partnerów.

§5 Prawa i obowiązki Partnera

 1. Udział w Programie jest dobrowolny. Partner jest uprawniony do korzystania z własnych materiałów promocyjnych o ile zachowują one spójność tematyczną z Serwisem i nie naruszają praw osób trzecich. Organizator będzie umożliwiał także pobranie materiałów reklamowych dotyczących oferowanych produktów.
 2. Partner zapewnia, że dane podane przez niego podczas rejestracji do Programu są poprawne i kompletne. W przypadku zmiany danych, Partner jest zobowiązany do ich aktualizacji.
 3. Partner może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Programie poprzez złożenie stosowanego oświadczenia woli o odstąpieniu od współpracy w taki sposób, że dojdzie oświadczenie do Organizatora. Rezygnacja następuje także poprzez likwidację konta Partnera w Serwisie.
 4. Obowiązkiem Partnera jest zwiększenie przychodów Organizatora z tytułu sprzedaży produktów lub usług oferowanych w Serwisie, poprzez pośrednie bądź bezpośrednie zapraszanie osób trzecich do dokonania usług w Serwisie.


§6 Wysokość i naliczanie prowizji

 1. Prowizja naliczana jest za każdą dokonaną sprzedaż produktu lub usługi dokonaną za pośrednictwem linku afiliacyjnego na stronie Partnera, aby uzyskać dostęp do strony zakupowej (CPS – cost per sale).
 2. Klient jest na stałe przypisany danemu Partnerowi.
 3. Wysokość prowizji wynosi 200zł (słownie: dwieście złotych) każdorazowo za dokonany zakup KURSU ONLINE przez klienta, który przeszedł na stronę zakupową z linka Partnera.
 4. Wysokość prowizji wynosi 100zł (słownie: sto złotych) każdorazowo za dokonany zakup KURSU STACJONARNEGO przez klienta, który przeszedł na stronę zakupową z linka Partnera.

O każdej zmianie prowizji Partner zostaje poinformowany w drodze wiadomości mailowej.

§7 Wypłacanie zgromadzonych środków

 1. Prowizja wypłacana jest po wystawieniu przez Partnera rachunku lub faktury VAT najpóźniej do trzeciego dnia miesiąca kolejnego, po którym nastąpiła sprzedaż. Rachunek bądź faktura VAT musi opiewać na kwotę do wypłaty, zgodna z zaistniałą sprzedażą zgodną z zapisem systemu. Wypłata następuje nie częściej niż raz w miesiącu oraz na kwotę nie mniejszą niż 200,00 zł netto (słownie: dwieście złotych).
 2. Osoby fizyczne zobowiązane są do samodzielnego obliczenia i odprowadzenia podatku dochodowego od uzyskanego dochodu z tytułu uczestnictwa w Programie Partnerskim.
 3. Wypłaty realizowane są w terminie 7 dni roboczych od dnia przedłożenia Organizatorowi rachunku bądź faktury VAT. Żądanie wypłaty można wysyłać drogą elektroniczną na adres: contact@newstyleacademy.com.


§8 Czas trwania współpracy

Program Partnerski trwa rok od dnia dokonania przez Partnera rejestracji. Po upływie powyższego terminu okres współpracy zostaje automatycznie odnowiony na kolejny rok, za wyjątkiem sytuacji, gdy współpraca zostanie wypowiedziana.

§9 Wypowiedzenie współpracy

 1. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć współpracę przed zakończenie okresu na jaki została zwarta w przypadku utraty zaufania dla drugiej Strony.
 2. Ponadto Organizator może wypowiedzieć współpracę przed upływem terminu, na jaki została zawarta w przypadku, gdy:
 3. materiały umieszczane przez Partnera wykraczają poza zasady dobrego smaku, zwłaszcza gdy zawierają treści erotyczne lub drastyczne,
 4. Partner narusza postanowienia Regulaminu, jak i decyzji zapadłych na podstawie Regulaminu,
 5. Partner dopuszcza się działań noszących znamiona czynu zabronionego,
 6. Partner działa sprzecznie z obowiązującym prawem krajowym oraz międzynarodowym,
 7. Partner tworzy lub generuje sztuczny ruch na podlinkowanych stronach,
 8. Partner dokonuje masowej wysyłki (spamming) naruszającej prawa do prywatności osób trzecich, którym hiperłącze jest przekazywane.
 9. W przypadku wcześniejszego wypowiedzenia współpracy Organizatorowi przysługuje prawo do zablokowania konta Partnera.
 10. Likwidacja konta przez Partnera jest równoznaczna z wypowiedzeniem współpracy.


§10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Spory wynikłe z realizacji Programu Partnerskiego rozwiązywane będą w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub innym sądem polubownym. Partner może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów, na przykład złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Partner z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php  

 1. W przypadku braku zainteresowania ze strony Partnera możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Partnerem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.


§11 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego jest Organizator, który podejmuje niezbędne środki w celu ich ochrony.
 2. Partner wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przy rejestracji do Programu w celach:
  a) otrzymywania od Organizatora newslettera,
  b) otrzymywania od Organizatora ofert handlowych o nowych produktach lub usługach związanych z Programem Partnerskim,
  c) statystycznych
  d) archiwizacji 

 3. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych wymaganą Ustawą o ochronie danych oraz niniejszym Regulaminem.
 4. Partnerowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich modyfikacji lub poprawiania, jak również żądania usunięcia z bazy danych prowadzonej przez Organizatora.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do podjęcia współpracy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże współpracy.
 6. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Partnera (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 7. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Partnera, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Portalu.
 8. Administrator informuje niniejszym, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Partnera. W takiej sytuacji, korzystanie z Serwisu może być utrudnione.
 9. Pliki cookies mogą być przez Partnera usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Partner.

§12 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn m.in. zmianą warunków świadczenia usług lub zmiany przepisów prawa, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Organizator informuje Partnera z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Na wypadek, gdyby niektóre postanowienia niniejszego regulaminu okazały się nieważne, bezskuteczne lub mogłyby być uznane za klauzule niedozwolone, wówczas nie powoduje to nieważności całego regulaminu, ale w miejsce powyższych postanowień zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa.

NEW STYLE ACADAEMY

A: Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa
T: +48 603 380 952
E: contact@newstyleacademy.com

Copyright New Style Academy

Przewiń do góry